avatar

Ua ncuav phom

30
Apr
2010
Ua ncuav phom

Piv li muab 5 kg txhuv txua coj mus tsau dej li yus tsau txhuv yuav cub noj, ces muab npo rau sab cib kom si dej tas muab coj mus tuav hauv qhov cos kom mos mos mam li coj los tshau tshau yuav cov mos mos xwb seb tau piv li 4kg ces ho muab taum pauv ntaus txhais los tuav kom mos mos ib yam muab tshau yuav cov mos mos li yuav ua taum paj noj xwb muab li 1/5 los 1/4
(nyob ntawm yus nyiam ) ntawm cov txhuv uas yog taum pauv ntawv muab cov taum thiab cov txhuv ntawv los do sib xyaws kom
[......]
About
This topic belongs to the forum
  • Peb yog Hmoob, peb muaj txuj ci Hmoob, peb yuav tsum nco ntsoov txhawb peb haiv Hmoob.

  • Numbers of topics : 1213
  • Numbers of messages : 16977
  • Numbers of users : 644
  • Numbers of points : 41
Similar topics
Ncuav txheej -1 Hnab hmoov nplej txua -1 hnab hmoov qos ntoo ( Tapioca) -2 poom kua mam phob ( kab thib) -1,6 l dej -800 g piam thaj hmoov - Kob liab los ntsuab( colorant) - Nplooj bais teui hau yuav cov kua nyob dej chaw ntawm tais ntsuab (
[i]Xovwm tawm ua ntuj zus los mus ntsig txog lub tebchaws Rusia thiab Suav Av Loj txoj kev tsim kub ntxhov nyob rau sab Europe thiab Sab Asia South China Sea (Suav Cov Povtxwv Nyob Sab qabteb). Vim tej kub ntxhov ua ntuv zus los ntawm 2 lub tebchaws hais
Xovxwm tawm 3/3/15 thiab 3/4/15 no tias Tsoomhwv yuav kom txhua tus Neeg tsis hais tub Tubceevxwm mus ti nkaus rau tus Pejxeem yuav tsum tuaj qhia thiab kos npe rau Tsoomhwv kom lawv paub tias leejtwg thiaj li muaj phom nyob tom vaj tom tsev. Qhov lawv u
Lub Paj tsiab 30 nyob rau Nyajlaj teb Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa uas yog kuv tsev neeg Hmoob sawvdaws! Xyoo no peb yuav muaj 1.300.000 tus Hmoob nyablaj npaj noj 30 nyob rau thaum lub 1 hlis 20-29 yuav muaj kev lom zem rau cov tub
Ntawm yog Pas Dej Tauv los nyab peb lub Nroog Banxouan Naxou tag lawm. Saib tag kho siab heev li vim nco txog yus tej qub zog thiab tej me kwvtij Hmoob uas ib txwm nyob rau thajtsam no ua ntej xyoo 1975. Peb lub qub zog uas peb nyob ua ntej tebchaws pua
Forums from same category