avatar

Tsoomhwv Lostsuas Tsis Saib Tsoom Neeg (TIbneeg) Tseemceeb Los Yog Muaj Nujnqis Dabtsi

Liajntsuab at 03h48
09
Mar
2015
Tsoomhwv Lostsuas Tsis Saib Tsoom Neeg (TIbneeg) Tseemceeb Los Yog Muaj Nujnqis Dabtsi

Xovxwm tawm lub 3/8/15 no tias lub tebchaws LostsuasTsoomhwv txoj kev quabyuam caij tsuj tsoom Neeg Pejxeem tsuas muaj ua phem zujzus tuaj ntxiv xwb. Muab ua pivtxwv li Yawg Sombat Somphon uas ploj tau yuav 2 lub xyoo tawm lawm tsis paub tias lawv muab ua licas lawm twb vim yog nws txoj kev Tawm Tsam nomtswv qee yam uas nws tsis nyiam. Yog li no Tsoom Pejxeem Lostsuas tus twg los thiaj li ntshai hais thiab tawm [......]
About
This topic belongs to the forum
  • Peb yog Hmoob, peb muaj txuj ci Hmoob, peb yuav tsum nco ntsoov txhawb peb haiv Hmoob.

  • Numbers of topics : 1213
  • Numbers of messages : 16977
  • Numbers of users : 644
  • Numbers of points : 49
Similar topics
TSHUAV DABTSI...?
[b] Tsab xovxwm nram no twb tawm tau los muaj li 2 lub hli lawm uas yog tham txog Tsoomhwv txoj kev txwv txiav tsis pub tej Pejxeem siv internet thiab yog leejtwg siv dhau cai yauv raug nplua thiab kaw. Lub tebchaws Lostsuas thiab lub tebchaws Korea
Raws li xovxwm tawm lub 12 hlis xyoo 2015 no nyob rau hauv Facebook thiab, rfa.org lub 11 hlis no uas feem ntau sawvdaws twb hnov lawm tias muaj ntau yam kev kub ntxhov tshwsim nyob hauv Lostsuas ntau thaj chaw thiab muaj kev sib tua los ntawm ib pab neeg
Pejxeem Lostsuas tshaj tawm nyob rau tsab xovxwm nram no tias txoj cai TSWJ TEB KAV CHAW nyob Lostsuas teb muaj tiamsis tsis siv. Qhov tsis siv ntawd vim tias yog ib pab Neeg (party) xwb yog li tsis muaj leej hais tau tus Tsoomhwv lawv xav ua dabgtsi los
Hmong Zaj Dab Neeg Siv Yis told by Ntxooj Nyiaj Yaj
Forums from same category